Oferujemy kompleksowe ubezpieczenia firm.

Wielu przedsiębiorców zapomina jak ważną rzeczą jest ubezpieczenie firmy w taki sposób, by w razie szkody, odszkodowanie zrekompensowało nam poniesione straty i umożliwiło dalszą działalność. Ponadto odpowiednie ubezpieczenia pomagają w prowadzeniu biznesu.

Doradzimy Państwu odpowiednie rozwiązania i zaproponujemy korzystną ofertę ubezpieczeń z poniższych kategorii:

  • OC przewoźnika drogowego
  • ubezpieczenia finansowe (gwarancje wadialne, kontraktowe, usunięcia wad i usterek)
  • ubezpieczenie mienia firmy od kradzieży oraz od ognia i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności
  • odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z nienależytego wykonania usługi
  • ubezpieczenie od utraty zysku
  • ubezpieczenia osobowe dla pracowników - ubezpieczenia grupowe
  • ubezpieczenie floty pojazdów (OC, AC, NNW, Assistance)

 

OC spedytora

Standardowy okres ubezpieczenia trwa 12 miesięcy. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora, świadczącego odpłatne usługi organizacji przewozu przesyłek towarowych, względem osób trzecich - właścicieli, zleceniodawców.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora za szkody w towarze, wynikłe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą ponosi on zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. Istnieje jednak możliwość negocjowania indywidualnego zakresu ubezpieczenia w zależności od potrzeb klienta.

 

Cargo krajowe i międzynarodowe

Oferta ubezpieczenia ładunków w przewozie krajowym lub międzynarodowym skierowana jest do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które w związku z realizacją zawartych kontraktów (np. kupna/sprzedaży) lub z innych przyczyn, ponoszą ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru podczas jego przewozu, powszechnie określane mianem ryzyka transportowego.

Celem ubezpieczenia ładunków w przewozie krajowym lub międzynarodowym jest kompensacja uszczerbku, jaki powstaje w majątku ubezpieczającego wskutek utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych (ryzyk), na jakie narażony jest towar w czasie przewozu.

Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkiego rodzaju ładunki podczas ich przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia, środkami transportu wszystkich rodzajów: drogowym, lotniczym, kolejowym i śródlądowym. Dotyczy to także przewozu dokonywanego przy użyciu dwóch lub więcej różnych środków transportu (tzw. przewóz multimodalny).

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w celu ubezpieczenia ładunku podczas jednego tylko przewozu (jednostkowa umowa ubezpieczenia) lub w celu ubezpieczenia ładunków określonego rodzaju podczas przewozów dokonywanych w określonym czasie, np. w ciągu roku (obrotowa umowa ubezpieczenia) lub umowa generalna dla transportów morskich..

Standardowo umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rzeczy w Krajowym Przewozie Drogowym, Kolejowym, Lotniczym lub Śródlądowym (Cargo) lub w przypadku Cargo międzynarodowego, Angielskie Klauzule Instytutowe (A), (B) i (C) 1.1.82,

Dla wszystkich rodzajów klauzul jest możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko mechanicznego uszkodzenia lub zniszczenia ładunku podczas wykonywania operacji załadunkowych na środek transportu w miejscu nadania i/lub wyładunkowych ze środka transportu w miejscu przeznaczenia.

Oferta ubezpieczenia ładunków w przewozie krajowym lub międzynarodowym skierowana jest do wszystkich osób prawnych i fizycznych, które w związku z realizacją zawartych kontraktów (np. kupna/sprzedaży) lub z innych przyczyn, ponoszą ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru podczas jego przewozu, powszechnie określane mianem ryzyka transportowego.

Celem ubezpieczenia ładunków w przewozie krajowym lub międzynarodowym jest kompensacja uszczerbku, jaki powstaje w majątku ubezpieczającego wskutek utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych (ryzyk), na jakie narażony jest towar w czasie przewozu.

Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkiego rodzaju ładunki podczas ich przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia, środkami transportu wszystkich rodzajów: drogowym, lotniczym, kolejowym i śródlądowym. Dotyczy to także przewozu dokonywanego przy użyciu dwóch lub więcej różnych środków transportu (tzw. przewóz multimodalny).

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w celu ubezpieczenia ładunku podczas jednego tylko przewozu (jednostkowa umowa ubezpieczenia) lub w celu ubezpieczenia ładunków określonego rodzaju podczas przewozów dokonywanych w określonym czasie, np. w ciągu roku (obrotowa umowa ubezpieczenia) lub umowa generalna dla transportów morskich..

Standardowo umowa ubezpieczenia zawierana jest w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rzeczy w Krajowym Przewozie Drogowym, Kolejowym, Lotniczym lub Śródlądowym (Cargo) lub w przypadku Cargo międzynarodowego, Angielskie Klauzule Instytutowe (A), (B) i (C) 1.1.82,

Dla wszystkich rodzajów klauzul jest możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko mechanicznego uszkodzenia lub zniszczenia ładunku podczas wykonywania operacji załadunkowych na środek transportu w miejscu nadania i/lub wyładunkowych ze środka transportu w miejscu przeznaczenia.