DOM LUB MIESZKANIE:

Domy jednorodzinne oraz stałe elementy są objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zalania, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, gradu, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny oraz KATASTROFY BUDOWLANEJ.

Za dodatkową opłatą, ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju mogą zostać objęte: mienie ruchome oraz stałe elementy domu jednorodzinnego.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia mieszkania lub domu można zabezpieczyć następujące elementy i ryzyka z nimi związane

  • mury od ognia i innych zdarzeń losowych (np. pożar, uderzenie pioruna, zalanie, huragan, powódź, grad, wybuch, osuwanie ziemi) - wymagany przy kredycie hipotecznym - DOM / MIESZKANIE
  • elementy stałe od ognia i innych zdarzeń losowych (np . podłogi, drzwi, glazura, biały montaż)
  • mienie ruchome od ognia i innych zdarzeń losowych (np. meble, sprzęt rtv/agd, wyposażenie)
  • elementy stałe i ruchomości od kradzieży z włamaniem i rozboju
  • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (szkody wyrządzone osobie lub w mieniu innej osoby - np. zalanie mieszkania sąsiada).

Ponadto oferujemy ubezpieczenia domu w budowie oraz domków letniskowych.

 

Dom w budowie

Jest to ubezpieczenie dla osób, które prowadzą inwestycje budowlane polegające na budowie, rozbudowie, nadbudowie lub przebudowie domu:

  • domu jednorodzinnego
  • garażu wolnostojącego, budynku gospodarczego

 

Domki letniskowe

Przedmiotem ubezpieczenia jest określony w umowie domek letniskowy wraz ze stałymi elementami oraz mienie ruchome w tym domku.
Za domek letniskowy uznawany jest zamieszkiwany czasowo budynek, służący celom rekreacyjnym oraz budynek na terenie ogródka działkowego lub innego rodzaju działki rekreacyjnej.
Ochroną objęte jest mienie ruchome należące do Ubezpieczającego oraz stałe elementy domku od szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, gradu, osunięcia się ziemi (nie spowodowanego działalnością ludzką usuwania ziemi na stokach), zapadania się ziemi, lawiny, zalania.
Dodatkowo w ramach tego ubezpieczenia można chronić mienie od szkód powstałych w wyniku: kradzieży z włamaniem i rozboju.